BOOS

Privacy Policy

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα συλλέγει η BOOS S.A. και για ποιους σκοπούς;
Σκοπός επεξεργασίας Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων Κατηγορίες  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας –

(i )εγκατάσταση, συντήρηση, παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού και (ii)εγκατάσταση, οργάνωση και διαχείριση  κέντρου λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού

Πελάτες Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email
Αγοραπωλησία με εργοστασιακούς κωδικούς χρηματοκιβωτίων, θησαυροφυλακίων, ΑΤΜ, μηχανών καταμέτρησης, ανιχνευτών πλαστότητας Πελάτες Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email
Παροχή Υπηρεσιών Κλειθροποιού – εγκατάσταση, διάνοιξη, επισκευή, μετακίνηση, αποξήλωση χρηματοκιβωτίων και συναφών συστημάτων, όπως ΑΤΜ, θησαυροφυλακίων, αρχειοθηκών, κλειδαριών, θυρίδων Πελάτες Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email
Παροχή υπηρεσιών logistics -αποθήκευση και φύλαξη αγαθών και εμπορευμάτων Πελάτες Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email

Εκτέλεση Σύμβασης

Συνεργάτες Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email
Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα των πελατών μόνο αν υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

α) στη μεταξύ υμών συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

β) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter).  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

γ) στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υφίσταται νομική υποχρέωση να χρησιμοποιεί η BOOS S.A. ή να διατηρεί τα Δεδομένα σας γιατί προβλέπεται ως υποχρέωση από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία.

δ) στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων;

Πρόσβαση στα Δεδομένα των πελατών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού.

Κατά την παροχή δε, υπηρεσιών εγκατάστασης και παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας-συναγερμών και για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της BOOS S.A. σε περίπτωση που έχει λάβει ειδοποίηση από το σύστημα συναγερμού, τα δεδομένα των πελατών δύνανται να διαβιβαστούν στις Αστυνομικές Αρχές για την άμεση επέμβαση αυτών.

Επίσης, η Εταιρεία οφείλει να διαβιβάζει σε φορείς του Δημοσίου και Αρχές προσωπικά δεδομένα των Εργαζομένων κατόπιν νόμιμου αιτήματος αυτών.

Πώς εξασφαλίζει η BOOS S.A.A ότι οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες της BOOS S.A. έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα των πελατών της BOOS S.A. χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Αποστέλλει η BOOS S.A. τα Δεδομένα των υποκειμένων εκτός Ε.Ε.;

Δεν αποστέλλονται τα Δεδομένα των πελατών εκτός Ε.Ε.

Πότε διαγράφει η BOOS S.A. τα Δεδομένα των υποκειμένων;

Τα Δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, εκτός αν απαιτείται παράταση του εν λόγω χρόνου λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της BOOS S.A.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα των υποκειμένων;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η BOOS S.A. έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων;
  • Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα τους

Αυτό σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν από τη BOOS S.A. πώς και ποια Δεδομένα τους επεξεργάζεται. Μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων τους που τηρεί, σε ποιους τυχόν τα διαβιβάζουν, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουν, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

  • Έχουν δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων

Αν διαπιστώσουν ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων τους και τη συμπλήρωση ελλιπών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

 

  • Έχουν δικαίωμα διαγραφής

Μπορούν να αιτηθούν από τη BOOS S.A. να διαγραφούν τα Δεδομένα τους, εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

  • Έχουν δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων τους

Μπορούν να αιτηθούν να λάβουν σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχουν παράσχει ή να αιτηθούν από τη BOOS S.A. να τα διαβιβάσει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

  • Έχουν δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορούν να αιτηθούν από τη BOOS S.A. να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών τους ως προς την επεξεργασία.

 

  • Έχουν δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων τους

Μπορούν να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων τους ή να άρουν τη συγκατάθεσή τους, όπου έχει απαιτηθεί και η BOOS S.A. θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους, εάν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος τους ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Πώς μπορούν τα υποκείμενα των Δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματα τους;

H άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται δια της υποβολής αιτήσεως είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 262, Χολαργό, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@boos.gr.

Η BOOS S.A. απαντάει στα Αιτήματα χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει έκαστο Αίτημα. Εάν, όμως, το Αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, ενημερώνει το υποκείμενο των Δεδομένων εντός του μήνα εάν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα απαντήσει.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των Δεδομένων δεν λάβει απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, το υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η BOOS S.A. δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα των υποκειμένων είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασία τα Δεδομένα των υποκειμένων θα αναρτάται επικαιροποίηση της παρούσας στην έδρα της BOOS S.A., προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, από την οποία τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.